A A A

Regulamin

 

Regulamin Koła Naukowego Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

 

§1

Koło Naukowego Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej „Koło Chemików PŁ" zwane dalej Kołem, działa w oparciu o ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27 lipca 2005 roku (D.U. nr 164 poz. 1365) i postanowienia niniejszego Regulaminu.

§2

Siedzibą Koła jest Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.

§3

Koło jest organizacją apolityczną i nie prowadzi działalności zarobkowej.

§4

Zadaniem Koła jest rozwijanie zainteresowań, aspiracji organizacyjnych, twórczych, i naukowych studentów w zakresie kierunku studiów, w szczególności zaś związanych z:

1. umożliwianiem rozwoju naukowego w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych wszystkim jego członkom,

2. promowaniem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w środowisku uczniowskim
i studenckim,

3. reprezentowaniem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na konferencjach, sesjach wykładowych i zjazdach kół studenckich na terenie Polski jak i za jej granicami,

4. organizowaniem sesji wykładowych i konferencji naukowych dla członków i sympatyków Koła,

5. ułatwieniem kontaktu członkom Koła z ośrodkami naukowymi oraz kadrą naukową z ośrodków
na terenie kraju jak i poza jego granicami,

6. kształtowaniem pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez czynne uczestnictwo w życiu Koła oraz Politechniki Łódzkiej.

§5

Cele Koła realizowane są poprzez:

a) referaty wygłaszane przez członków Koła lub zapraszane osoby spoza Koła,

b) seminaria studenckie, seminaria naukowe połączone ze współpracą z innymi organizacjami, kołami naukowymi oraz zaproszonymi firmami z branży chemicznej,

c) udział w pracach naukowo-badawczych z zakresu działalności Koła,

d) udział w targach specjalistycznych; wycieczki i wyjazdy członków Koła do zakładów pracy
i instytucji o profilu związanym z działalnością Koła,

e) prace społeczne na rzecz Koła i Politechniki Łódzkiej, prowadzenie gazetki naukowej Koła
oraz wymianę doświadczeń między studentami,

f) prowadzenie przez członków koła indywidualnych lub zespołowych prac naukowo badawczych,

g) organizowanie spotkań z naukowcami, wykładów plenarnych i dyskusji.

§6

1. Członkiem Koła może zostać każdy student po uzyskaniu akceptacji Zarządu Koła.

2. Członkiem Koła staje się z chwilą wpisania na „Listę członków Koła". Wpisu dokonuje
Prezes Koła za zgodą Zarządu Koła.

§7

1. Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła

2. W szczególności, członkowie Koła mają prawo:

a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła i wnioskować w sprawach statutowej działalności Koła,

b) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło,

c) korzystać z funduszy Koła,

d) uzyskiwać informacje na temat działalności Zarządu.

§8

Obowiązkiem członka Koła jest:

1. uczestniczenie w pracach Koła,

2. przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz uchwał władz Koła.

§9

Członkostwo ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła zgłoszonej na piśmie Zarządowi lub ukończenia studiów,

2. wykluczenia w przypadku stwierdzenia:

a) popełnienia czynu uwłaczającego godności studenckiej,

b) naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał Koła, działanie na szkodę Koła.

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd podając przyczyny wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjęciu stosownej uchwały.

4. O ustaniu członkostwa zawiadamia się na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

§10

Zebrania Koła odbywają się w terminach ustalonych przez Zarząd Koła. O zebraniach członkowie Koła powiadamiani są z tygodniowym wyprzedzeniem.

§11

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, w którego skład wchodzą członkowie Koła.

2. Przynajmniej raz w roku (przed upływem roku akademickiego) musi odbyć się Walne Zgromadzenie, podczas którego podsumowane są dotychczasowe wyniki pracy Koła, ustalony jest plan działalności Koła na następny rok akademicki, wybierany jest nowy Zarząd Koła.

§12

Na każdym posiedzeniu Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego, który prowadzi jego obrady, oraz sekretarza, który prowadzi protokół obrad.

§13

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności posiedzeń wymagane jest kworum, które stanowi więcej niż połowa uprawnionych do głosowania członków.
W przypadku stwierdzenia braku kworum przewodniczący wyznacza posiedzenie w drugim z ogłoszonych terminów, na którym nie obowiązuje powyższy wymóg kworum.

§14

1. Zarząd składa się z Prezesa i minimalnie dwóch a maksymalnie pięciu Członków Zarządu. Prezes koordynuje pracę Zarządu i podejmuje decyzje w imieniu Zarządu.

2. Prezes zgłasza kandydatury Członków Zarządu zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Członków na drodze głosowania.

3. Prezes albo upoważniony członek Zarządu ma prawo podejmowania decyzji w sprawach finansowych Koła.

4. Koło jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa lub osobę przez niego upoważnioną.

5. Członkowie Zarządu mogą, na określony czas, delegować swoje funkcje na innych członków Zarządu, za zgodą Prezesa.

6. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes z inicjatywy własnej lub na wniosek dwóch członków Zarządu lub 22% członków Koła. Walne Zgromadzenie może zwiększyć liczbę członków Zarządu.

7. Prezes, po konsultacji z Opiekunem Koła, może powołać grupę roboczą dla zespołowego wykonania zleconego zadania.

8. Zarząd może powołać stałą grupę robocza, zwanej dalej Sekcją, do realizacji określonej działalności statutowej.

9. Prezes wyznacza przewodniczącego dla każdej Sekcji.

10. Przewodniczący Sekcji ma obowiązek składania sprawozdania z działalności Sekcji przed Walnym Zgromadzeniem.

11. Prezes może zwolnic z niektórych obowiązków członkowskich, członków Sekcji.

§15

1. Prezes Zarządu nie rzadziej niż raz w roku przedstawia władzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych od PŁ środków materialnych.

2. Na koniec roku akademickiego Prezes składa na posiedzeniu Walne Zgromadzenia sprawozdanie
z działalności Zarządu, które przyjmuje i zatwierdza Opiekun Koła.

§16

Kadencja Zarządu trwa rok i upływa wraz z końcem roku akademickiego.

 

§17

1. Nie później niż na dwa tygodnie przed upływem kadencji Zarządu Prezes zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowego Zarządu Koła.

2. W przypadku nie zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w punkcie poprzednim, prawo do zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia ma 20% członków Koła.

§18

Zadaniem Zarządu Koła jest:

a) prowadzenie ewidencji referatów,

b) przygotowanie sprawozdań ze spotkań naukowych i wyjazdów,

c) zatwierdzanie przyjęcia nowych członków oraz prowadzenie ewidencji członków Koła,

d) prowadzenie ewidencji decyzji podjętych przez Zarząd.

§19

Opiekuna Koła powołują członkowie Koła, kandydaturę zatwierdza dziekan Wydziału Chemicznego.

§20

Na początku roku akademickiego Opiekun Koła składa raport z działalności Koła za ubiegły rok akademicki Dziekanowi Wydziału Chemicznego.

§21

Zmianę Regulaminu Koła dokonuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych członków, na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu lub 20% członków Koła.

§22

Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych członków, na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Koła. Oraz senat PŁ w okolicznościach
o których mowa w art. 205 ust 5 z 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym.

§23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy uczelni, regulamin studiów oraz wewnętrzne przepisy Koła.

§24

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Koła Naukowego w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich.