A A A

IV edycja


IV Edycja Mikolajkowego Konkursu
Chemicznego zakończona!

 

 

Laureaci:

 

I miejsce:
Marcin Sulikowski
Maciej Sienkiewicz
Anna Kraska

II miejsce:
Grzegorz Goska
Malkolm Mackiewicz
Piotr Fudali

III miejsce:
Mikołaj Grabski-Pawłowski
Anna Biernacka
Jakub Wręczycki

 

Regulamin IV Konkursu Chemicznego:

 

§ 1 - Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem IV Konkursu Chemicznego jest Koło Naukowe Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej „Trotyl” .
 2. W skład jury wchodzi trzech członków KNSWCh „Trotyl”.
 3. Decyzje jury konkursu są niepodważalne.
 4. W konkursie mogą wziąć udział studenci oraz doktoranci Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Członkowie KNSWCh „Trotyl” nie mogą brać udziału w Konkursie.
 6. Konkurs odbędzie się dnia 6 grudnia 2012 roku w Sali Konferencyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
 7. Tematyka obejmuje chemię i nauki pokrewne.
 8. Ogłoszenie wyników odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Konkursu.
 9. Zadania praktyczne będą się odbywały pod kontrolą organizatorów, zgodnie z przepisami BHP, obowiązującymi w laboratorium chemicznym.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad BHP przez uczestników konkursu.
 12. Kwestie nieujęte w tym regulaminie będą rozstrzygane przez jury konkursu.
 13. Celem konkursu jest popularyzacja chemii wśród studentów szkół wyższych.

 

§ 2 – Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy zgłaszają się w 3-osobowych zespołach, a organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji wśród nadesłanych zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia należy wysłać drogą mailową na adres kolochem@info.p.lodz.pl lub zgłosić swoje uczestnictwo osobiście w siedzibie Koła na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, która mieści się w pokoju 166 (na pierwszym półpiętrze) do końca listopada 2012.
 3. Zespół jest zobowiązany do stawienia się w dniu Konkursu, nie później niż o 9:30 w Sali Konferencyjnej Wydziału Chemicznego.
 4. W razie nieobecności któregokolwiek członka zespołu, zespół uznaje się za nieobecny.
 5. Każda osoba biorąca udział w konkursie zobowiązana jest przynieść ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość oraz dokument potwierdzający status studenta (legitymacja studencka lub zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta).


§ 3 - Przebieg:

 1. Pierwszy etap obejmuje 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 2 pytania otwarte. Maksymalnie do zdobycia jest 15 punktów. Do następnego etapu przejdzie 8 zespołów z uzyskaną największą ilością punktów.
 2. Drugi etap – zadanie niespodzianka. Każdy zespół otrzyma zadanie – niespodziankę do wykonania. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na tym etapie – 15. Do trzeciego etapu przejdą 4 zespoły o największej liczbie uzyskanych punktów z dwóch poprzednich etapów.
 3. Trzeci etap - przewidywanie przebiegu reakcji. Wszystkim drużynom zostanie przedstawiony materiał filmowy, na którym zostaną zaprezentowane przygotowania do reakcji. Po jego emisji, zespoły na kartkach przygotowują odpowiedzi. Maksymalnie do zdobycia 24 punkty.
 4. Do czwartego – finałowego etapu przejdą dwa zespoły, które zgromadziły największą liczbę punktów z dotychczasowych etapów.
 5. Czwarty etap – trzy kategorie pytań o różnym stopniu trudności: trzy pytania za 3 punkty, dwa pytania za 5 punktów oraz jedno pytanie za 7 punktów. Do odpowiedzi na każde pytanie staje dwóch zawodników z przeciwnych drużyn, a odpowiedzi na dane pytanie udziela osoba, która zgłosi się jako pierwsza. Jeśli udzieli niepoprawnej odpowiedzi to punkty za dane pytanie zyskuje drużyna przeciwna.
 6. Zwycięża ten zespół, który w sumie uzyska największą liczbę punktów.
 7. W przypadku remisu zostanie zarządzona dogrywka.

 


Główną nagrodą był udział w Wiosennym Zjeździe SSPTChem.


Dla najlepszych zespołów były przewidziane nagrody książkowe i rzeczowe oraz wpis do suplementu do dyplomu.