A A A

VI edycjaVI Edycja Mikołajkowego Konkursu Chemicznego zakończona!

Laureaci:

 

I miejsce :

 

Zajęli studenci Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Michał Niewiadomski
Robert Ryczkowski
Marcin Świątkowski

 

II miejsce :

 

Zajęli studenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Paweł Tokarz
Marcin Podrażka
Kinga Kaczmarska

 

III miejsce :

 

Zajęli studenci Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Marcin Tomaszewski
Piotr Grzonkowski
Jan Gomulski

Regulamin VI Konkursu Chemicznego:

 

§ 1 - Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem VI Konkursu Chemicznego jest Koło Naukowe Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej „Trotyl” .
 2. W skład jury wchodzi trzech członków KNSWCh „Trotyl”.
 3. Decyzje jury konkursu są niepodważalne.
 4. W konkursie mogą wziąć udział studenci oraz doktoranci Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 5. Członkowie KNSWCh „Trotyl” nie mogą brać udziału w Konkursie.
 6. Konkurs odbędzie się dnia 10 grudnia 2014 roku, o godzinie 9:00, w Sali Konferencyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
 7. Tematyka obejmuje chemię i nauki pokrewne.
 8. Ogłoszenie wyników odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Konkursu.
 9. Zadania praktyczne będą się odbywały pod kontrolą organizatorów, zgodnie z przepisami BHP, obowiązującymi w laboratorium chemicznym.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad BHP przez uczestników konkursu.
 12. Kwestie nieujęte w tym regulaminie będą rozstrzygane przez jury konkursu.
 13. Celem konkursu jest popularyzacja chemii wśród studentów szkół wyższych.

 

§ 2 – Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy zgłaszają się w 3-osobowych zespołach, a organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji wśród nadesłanych zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia należy wysłać drogą mailową na adres kolochem@info.p.lodz.pl lub zgłosić swoje uczestnictwo osobiście w siedzibie Koła na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, która mieści się w pokoju 166 (na pierwszym półpiętrze) do 5 grudnia 2014 roku.
 3. Zespół jest zobowiązany do stawienia się w dniu Konkursu, nie później niż o 8:45 w Sali Konferencyjnej Wydziału Chemicznego.
 4. W razie nieobecności któregokolwiek członka zespołu, cały zespół uznaje się za nieobecny.
 5. Każda osoba biorąca udział w konkursie zobowiązana jest przynieść ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość oraz dokument potwierdzający status studenta (legitymacja studencka lub zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta).